A. Conèixer el seu propi cos i el dels altres, i les seues possibilitats d'acció i aprendre a respectar les diferències. És un regal joiós de Déu.

B. Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.

C. Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.

D. Desenvolupar les seues capacitats afectives.

E. Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, com també exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.

F. Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d'expressió.

G. Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, en la lectoescriptura i en el moviment, el gest i el ritma.

H. Conèixer que a la Comunitat Valenciana hi ha dues llengües que interactuen (valencià i castellà), que han de conèixer i respectar per igual, i ampliar progressivament l'ús del valencià en totes les situacions.

I. Conèixer i apreciar les manifestacions culturals del seu entorn, mostrant interès i respecte cap a aquestes, com també descobrir i respectar altres cultures pròximes.

J. Valorar les diverses manifestacions artístiques.

K. Descobrir les tecnologies de la informació i les comunicacions.